<center id="6cmi0"></center>
<code id="6cmi0"><small id="6cmi0"></small></code>
<center id="6cmi0"><div id="6cmi0"></div></center>
<center id="6cmi0"><div id="6cmi0"></div></center>
<center id="6cmi0"></center>
<noscript id="6cmi0"><noscript id="6cmi0"></noscript></noscript><optgroup id="6cmi0"><wbr id="6cmi0"></wbr></optgroup>

Politica de confiden?ialitate


Bristol-Myers Squibb Company, precum ?i societ??ile subsidiare ?i afiliate fac toate eforturile pentru a respecta cerin?ele legale aplicabile ?n domeniul protec?iei datelor cu caracter personal.

DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta Politic? se refer? la protec?ia datelor cu caracter personal, prelucrate ?n scopuri proprii de Bristol-Myers Squibb Marketing Services S.R.L., cu sediul ?n Bucure?ti, Bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, cl?direa Europe House, sector 1, cod po?tal 010665, ?nregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J/40/11602/07.12.2009, cod unic de ?nregistrare RO26302045 (?Societatea”), ?i prezint? informa?ii importante privind modul ?n care Societatea prelucreaz? datele cu caracter personal colectate prin intermediul prezentului site web (?Site-ul”). Societatea are rolul de operator de date cu caracter personal ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

?n anumite locuri, pe paginile Site-ului, este posibil s? se solicite furnizarea de date, pentru a se putea oferi r?spunsuri la ?ntrebarea pus? de persoana care viziteaz? Site-ul (?Utilizatorul”) sau pentru a i se permite Utilizatorului accesul la anumite zone/con?inuturi/func?ii sau pentru a i se permite o anumit? ac?iune. Unele dintre informa?iile pe care ni le furnizeaz? Utilizatorul ar putea fi date cu caracter personal. Aceste date includ numele ?i prenumele, datele de contact (num?rul de telefon, adresa de coresponden??, adresa de e-mail), ocupa?ia.
Colect?m automat anumite informa?ii privind modul ?n care sunt vizitate paginile Site-ului, transmi?and ?i citind module cookie pe ?i de pe dispozitivul Utilizatorului. Informa?ii detaliate privind utilizarea modulelor cookie pot fi g?site pe pagina Politica privind modulele cookie.

SCOPUL PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, TEMEIUL JURIDIC ?I DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucreaz? datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care viziteaz? Site-ul, ?n urm?toarele scopuri:

  • pentru a permite utilizarea Site-ului,
  • pentru a verifica dac? Utilizatorul face parte din publicul ?int?,
  • ?nregistrarea Utilizatorului prin autentificare,
  • pentru a contacta Utilizatorul ?n vederea gestion?rii accesului la Site ?i pentru a-l ?ine la curent cu modific?rile ap?rute pe Site,
  • ?nregistrarea particip?rii la evenimente

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ?n scopurile de mai sus ?l reprezint? art. 6 pct. 1 b din Regulamentul general privind protec?ia datelor (2016/679/EU) (?RGPD”).
Societatea prelucreaz? datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care viziteaz? Site-ul, ?n urm?toarele scopuri:

  • pentru a ?mbun?t??i ?i a personaliza con?inutul Site-ului ?i,
  • pentru a asigura securitatea Site-ului ?i a sistemelor IT ale Societ??ii,

Scopurile men?ionate anterior reprezint? interese legitime ale Societ??ii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ?n scopurile de mai sus ?l reprezint? art. 6 pct. 1 f RGPD.
?n m?sura ?n care este necesar, ?n scopurile prezentate anterior, contractan?ii externi autoriza?i, de ex. furnizorii de servicii informatice, precum ?i un num?r limitat de membri ai personalului Societ??ii, de ex. de la Departamentul de Marketing, Departamentul IT ?.a.m.d., pot avea acces la date cu caracter personal ?i le pot prelucra ?n vederea ?ndeplinirii obliga?iilor profesionale sau a obliga?iilor contractuale.
Societatea poate transmite datele cu caracter personal ale Utilizatorului altor societ??i din Grupul Bristol-Myers Squibb, ?n vederea realiz?rii scopurilor prelucr?rii indicate anterior, inclusiv ?n vederea realiz?rii intereselor legitime ale Societ??ii sau ale altor societ??i din Grupul Bristol-Myers Squibb.
Unii membri ai personalului ?i unii contractan?i externi sau unele societ??i din grupul Bristol-Myers Squibb ??i au sediul sau re?edin?a ?n afara SEE, inclusiv ?n ??ri care s-ar putea s? nu asigure acela?i nivel de protec?ie a datelor cu caracter personal precum Romania. Societatea ia m?surile necesare pentru a se asigura c? ace?ti destinatari ai datelor sunt ?inu?i de obliga?ia respect?rii confiden?ialit??ii ?i implementeaz? m?suri, precum anumite clauze contractuale standard, pentru a asigura protec?ia ?i securitatea tuturor datelor cu caracter personal prelucrate. Pute?i ob?ine informa?ii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?n afara teritoriului SEE, precum ?i copii ale contractelor corespunz?toare ?i ale altor documente ?n baza c?rora se efectueaz? aceast? prelucrare, contactandu-ne la adresa de mai jos, de la punctul ?Date de contact”.

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt stocate numai pentru perioada necesar? realiz?rii scopurilor men?ionate anterior, ?n special pentru a permite utilizarea Site-ului ?i pentru a asigura siguran?a Site-ului ?i a sistemelor IT ale Societ??ii, ?n conformitate cu legisla?ia ?n vigoare.

SECURITATEA ?I INTEGRITATEA DATELOR

Societatea implementeaz? m?suri de securitate rezonabile pentru a preveni pierderea datelor cu caracter personal, interven?iile asupra acestora, utilizarea lor necorespunz?toare, accesul neautorizat la acestea, precum ?i pentru a preveni dezv?luirea, modificarea sau ?tergerea acestora. De asemenea, societatea a implementat ?i proceduri care ?i permit s? se asigure c? aceste date sunt credibile, corecte, complete ?i actuale, ?n func?ie de destina?ia lor.

DREPTURI

Conform legisla?iei aplicabile ?n vigoare, Utilizatorii se pot opune sau pot solicita limitarea prelucr?rii datelor cu caracter personal care ?i privesc ?i, de asemenea, pot cere acces la propriile date cu caracter personal, ?n vederea corect?rii, ?tergerii ?i transfer?rii acestora. Cererile trebuie transmise ?n scris sau pe e-mail, pe adresa indicat? mai jos, la punctul ?Date de contact".
Dac? Utilizatorul afl? c? datele sale cu caracter personal au suferit modific?ri sau sunt incorecte, trebuie s? informeze Societatea ?n leg?tur? cu respectivele modific?ri, pentru a permite actualizarea sau corectarea datelor cu caracter personal care ?l privesc.
?n cazul ?n care un Utilizator consider? c? prelucrarea datelor cu caracter personal de c?tre BMS ?ncalc? legisla?ia aplicabil? privind protec?ia datelor, acesta are dreptul s? depun? o plangere la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (datele actualizate de contact sunt disponibile la https://www.dataprotection.ro/).

DIVULG?RI PREV?ZUTE SAU PERMISE DE LEGE

Indiferent de celelalte prevederi ale prezentei Politici, Societatea poate divulga sau prelucra ?n alt mod, date cu caracter personal, ?n contextul oric?rei tranzac?ii de vanzare sau al altei tranzac?ii privind ?ntreaga Societate sau o parte a acesteia sau atunci cand acest lucru este prev?zut sau permis de lege sau atunci cand acest lucru devine necesar ca urmare a unui control efectuat de c?tre organele de reglementare, Societatea putand fi supus? unui astfel de control ?n orice moment.

DATE DE CONTACT

Utilizatorii pot transmite cereri sau ?ntreb?ri privind prelucrarea datelor cu caracter personal care ?i privesc contactand Societatea pe adresa de e-mail: contact.romania@bms.com
?n plus, Utilizatorii pot contacta ?n orice moment Responsabilul cu protec?ia datelor, din cadrul Societ??ii, transmi?and un mesaj pe adresa de e-mail eudpo@bms.com

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDEN?IALITATE

Respectand legisla?ia aplicabil?, BMS poate s? modifice oricand prezenta Politic? de Confiden?ialitate prin actualizarea acestui document. ?n cazul ?n care prezenta Politic? de Confiden?ialitate se modific?, notificarea unei astfel de modific?ri va fi afi?at? pe Site.

Actualizata la data de : 01.02.2019

国产AV精品影片91